CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT anfuniture.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà anfuniture.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để anfuniture.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT anfuniture.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT anfuniture.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

–         Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

–         Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT anfuniture.com

–         Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

–         Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

–         Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại anfuniture.com.

–         Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT anfuniture.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan Công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của anfuniture.com.

* Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu anfuniture.com thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho Bên Thứ Ba đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử anfuniture.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, anfuniture.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên anfuniture.com được anfuniture.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của anfuniture.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho Bên Thứ Ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, anfuniture.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm: thông tin hóa đơn, kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của anfuniture.com.

Ban quản lý anfuniture.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/ mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý anfuniture.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

* Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Công ty Cổ phần Công nghệ anfuniture.com có thể làm việc với các công ty, nhà cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân khác để thay mặt Công ty  thực hiện các chức năng, và vì vậy có thể cung cấp quyền tiếp cận hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của người dùng cho nhà cung cấp dịch vụ hoặc Bên Thứ Ba đó. Bên Thứ Ba bao gồm, nhưng không giới hạn:

·        Các đối tác của Công ty Cổ phần Công nghệ anfuniture.com bao gồm các Bên Cộng Tác trong các sự kiện, chương trình và hoạt động nhất định;

·        Các Công ty tổ chức sự kiện và Nhà tài trợ sự kiện;

·        Các Công ty nghiên cứu thị trường;

·        Các Nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm: Các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) về cơ sở hạ tầng, phần mềm và công tác phát triển;

·        Các cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm: Cố vấn pháp lý, Cố vấn tài chính và Chuyên gia tư vấn;

·        Các Cơ quan Chính phủ để thực hiện các quy định của pháp luật.

Thông tin Cá nhân cũng có thể được chia sẻ liên quan đến giao dịch doanh nghiệp, ví dụ như bán chi nhánh hoặc bộ phận, sáp nhập, hợp nhất, hoặc bán tài sản, hoặc trong trường hợp hiếm là giải thể doanh nghiệp nhằm mục đích:

.        Đảm bảo quyền lợi của khách hàng một cách tốt nhất.

.        Phục vụ mục đích thống kê, kiểm toán.

.        Nghiên cứu thị trường; phát triển cơ sở hạ tầng, phần mềm, website,..

.        Cung cấp thông tin nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Trước khi tiết lộ thông tin của thành viên, anfuniture.com sẽ gửi thông báo đến email của thành viên, sau khi được thành viên trả lời email, thể hiện rõ sự đồng ý thì anfuniture.com mới được phép tiết lộ thông tin của thành viên.

* Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin khách hàng bị sử dụng trái với mục đích, phạm vi đã thông báo với khách hàng:

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho Bên Thứ Ba đến Ban quản trị của Sàn giao dịch TMĐT anfuniture.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, anfuniture.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Ban quản lý sàn giao dịch sẽ tiến hành xác minh thông tin và giải quyết yêu cầu của khách hàng ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu phản ánh

Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là một trong các yêu cầu hàng đầu của Sàn giao dịch anfuniture.com. Sàn giao dịch anfuniture.com có trách nhiệm bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sử dụng mọi biện pháp thích hợp để bảo mật và bảo vệ các thông tin mà Khách hàng cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ, mọi truy cập trái phép được loại bỏ hoàn toàn. Khách hàng được khuyến nghị cần nắm rõ các quyền lợi của mình khi sử dụng các dịch vụ của sàn anfuniture.com. Tuy nhiên, Khách hàng phải có trách nhiệm bảo vệ tài khoản của mình, không để Đối tượng Thứ Ba biết và sử dụng tài khoản cho các mục đích không phù hợp. Trường hợp này việc truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của anfuniture.com, anfuniture.com sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc đánh mất tài khoản và có những truy cập trái phép từ tài khoản bị đánh mất.